حالا برنامه را کمی تغییر می دهیم . سعیمی کنیم تعدادی پارامتر را از آدرس url خود بخوانیم . برای این کار کتد welcome را به گونه ای تغییر می دهیم که دو پارامتر را از url  بخواند پس کد متد welcome  را به صورت زیر تغییر دهید .دقت کنید که در این کد از خاصیت پارامتر های اختیاری C#  استفاده کرده ایم تا نشان دهیم که متغیر numTime در صورت تعیین نشدن مقدار ، مقدار 1 را بگیرد .

publicstringWelcome(string name,int numTimes =1){
     returnHttpUtility.HtmlEncode("Hello "+ name +", NumTimes is: "+ numTimes);
}

 

برنامه ر اجرا کنید و آدرسی شبیه به " http://localhost:xxxx/HelloWorld/Welcome?name=Scott&numtimes=4 " را در مرورگر خود فراخوانی کنید . شما می توانید مقادیر متفاوتی را در url به پارامتر های خود بدهید و نتیجه را مشاهده کنید .ASP.NET MVC model binding system خود به خود پارامتر های نامگذاری شده در |آدرس بار را به متغیر های همنام تعریف شده در متد ، نگاشت می کند .

http://i2.asp.net/media/37664/numTimesParam.PNG?cdn_id=2013-07-15-001

در هر دو مثالی که توضیح داده شد ما تنها از بخش vc  ( که همان کنترلر و view می باشد) استفاده کرده ایم . کنترلر کد های html را مستقیما برگردانده است ولی به طور معمول شما تمایل ندارید که کنترلر مستقیما با کد html درگیر شود چون در این صورت کد شما خیلی سنگین و دست و پا گیر می شود . پس به جای این کار ما از یک فایل تمپلیت view برای کمک به تولید کد html استفاده می کنیم . در قسمت بعدی به این موضوع می پردازیم