كل عناوين نوشته هاي زينب موسي

زينب موسي
[ شناسنامه ]
تضمين کيفيت بر اساس گزارش نوع خطا ها ...... دوشنبه 95/1/30
تفاوت هاي webservice وWCF ...... چهارشنبه 94/3/20
اصول هفتگانه آزمون نرم افزار ...... دوشنبه 94/1/17
چرا آزمون نرم افزار اهميت دارد؟ ...... سه شنبه 93/12/12
مي خواهم يک آزمونگر نرم افزار شوم ! ...... سه شنبه 93/12/12
  ==>   ليست آرشيو شده ها